Ürünler & Çözümler

Ana Sayfa / Yeni Nesil

Yeni Nesil 6.00

Kurulduğumuz günden bugüne edindiğimiz tecrübeyle teknolojiyi, kanunları ve yenilikleri takip ederek geliştirdiğimiz Yeni Nesil 6.00 ile işinizin en büyük destekçisi olmaya devam ediyoruz.

Muhasebe fişinde “Hızlı Satış Faturası” girişi penceresi ile satış evraklarının muhasebe kayıtlarının tek adımda yapılabilmesi.

Cari Hesap kartlarından Alış ve Satış Faturası, Sipariş ve İrsaliye seçeneklerine kolay erişim için direk bağlantı.

Yabancı Para Cinsi ile işlem gören Kasa, Banka, Alıcılar, Satıcılar vb. hesaplarda, dönem sonu kur değerleme işlemleri ve muhasebe fişinin oluşturulması.

Muhasebe Sistemi, Yevmiye ve Defteri Kebir için Gelir İdaresi Başkanlığının e-defter için belirlediği özelliklere göre uyarlandı.
Tüm referans kod alanlarında kolay aramayı sağlayan eş zamanlı pencere özelliği.

İş-Kur Meslek Kodları tablosu ile İş-Kur için geçerli Meslek Kodlarının sisteme otomatik aktarımı.

KDV Tevkifatı işlemleri için gereken tüm kontroller ve işlemler;
- KDV tevkifatına tabi müşterilerin Cari hesap Kartlarında belirtilmesi,
- Tevkifata tabi mükelleflere kesilen faturalarda tevkifat uygulanmadığında uyarı verilmesi
- Mal ve Hizmet bazında tevkifat oranı tanımlama
- Faturada farklı tevkifat oranlarına tabi mal ve hizmet girişi
- Kanunen belirlenen Tevkifat alt limit tanımı ve faturada alt limit kontrolü.

İthalat Masraf Dağıtımı ile ithalat masraflarının ithalat dosya numarası bazında mal kalemlerine dağıtımı.

Karekod ile alış ve satış işlemleri, Karekod Seri No kontrollü giriş ve çıkış işlemleri ile stokta olmayan mal çıkışının kontrol altına alınması.

Çok Amaçlı Form Tasarımı tanımlarına Hesap Pusulası Örneği eklendi. Buna göre kullanıcıya örnek tanımı baz alarak hesap pusulası listesinde değişiklik yapma imkanı verildi.

Personel Kartındaki yenilikler;
- Doğum ve Askerlik Borçlanması için ödenen tutarlar
- Sağlık, Şahıs ve Bireysel emeklilik sigortalarının işçi ve işveren payları ile poliçe geçerlilik dönemleri
- Maaşın personel yakınının banka hesabına yatırılacağı dönemler için yakına ait banka bilgileri
- Sigortalı oluş tarihi ve yürürlükteki yasalara göre hesaplanan emeklilik tarihi
- Üç adet doküman dosyası ekleyebilme
- Önceki iki işyerinin irtibat bilgileri ile çalıma tarihleri

Personel Ücret Bordrolarında;
- 6327 sayılı Kanunla değişen Şahıs Sigortası, Sağlık Sigortası ve Bireysel Emeklilik Sigortası işçi ve işveren paylarının gelir vergisi matrahından indirilebilecek hadlerindeki değişikliklere uyumluluğu.
- Doğum ve Askerlik Borçlanmaları için ödenen tutarlar biten bordroya otomatik getirilir ve Gelir Vergisi Matrahından düşülür.
- Ücretin, ilgili dönem için belirlenen Asgari Ücretin altında olup olmadığının kontrolü.

Toplu işten çıkarma/ayrılma işlemlerini kolaylaştıran “Personel Toplu İşten Ayrılma İşlemleri” seçeneği.

Tevkifata tabi tutulan KDV’nin beyanı için gereken 1015B Beyanname Kodlu 2 No'lu KDV Beyannamesi.

6111 sayılı kanun kapsamında teşviğe tabi olan personellerin e-bildirge’nin ait olduğu ayda teşvik için gerekli şartları sağlayıp sağlamadığının kontrolünü ve sağlamayanların e-bildirgede yer alacak kanun numaralarını düzenleyen “06111 Nolu Kanun için e-bildirge Kontrolü” seçeneği.

Türk Ticaret Kanuna göre TFRS’ye tabi olan şirketlerin mali tablolarında yer verecekleri Kıdem Tazminatı Karşılığı ile ilgili hesaplamaların yapılabilmesi için hazırlanan “Kıdem Tazminatı Yükümlülüğü Modülü”.

Yeni Çok Amaçlı Raporlama aracı ile yeni teknolojiye uyum, kullanım kolaylığı ve performans artışı.

Cari Hesap kartlarında ulaşım sayfası ile adresin Google Maps üzerinde gösterimi.